17-21 September 2012
Nagoya University
Asia/Tokyo timezone